huličův deníček

Homepage

Nový příspěvek

Cope Sativa, Conope indicaon                        sory že jeto slovensky ale je to fakt dobrý
 

Cope Sativa, Conope indicaon

História užívania konope vo svete:

Konopí v Asii

Konopí, tato rostlina původem z Asie, je jednou z nejstarších pěstovaných plodin. Jeho semena se našly na různých neolitických nalezištích. Zřejmě rostlo jako plevel v okolí pradávných osad, a později zdomácnělo. Původní účel pěstování konopí dnes již stěží určíme. Užívání hospodářských rostlin se obvykle vyvíjí od nejjednoduššího k složitějšímu, a proto lze předpokládat, že člověka na konopí nejprve zajímalo odolné vlákno. Každopádně později konopí, kvůli jeho všestrannému využití, používaly prakticky veškeré starověké vyspělé kultury. Zbytky konopného vlákna staré 6.000 let, se podařilo objevit v kolébce asijské civilizace, v Číně. Na území Turkestánu. v Tchajwanu byly objeveny starověké pozůstatky paliček na roztloukání konopného vlákna a otisky konopného provázku ve vypálené keramice. Primitivní člověk, bez ustání hledající nové zdroje potravy, musel brzy nalézt jedlá semena. Ta jsou velice výživná a bylo by tedy velmi nepravděpodobné, kdyby je naši předci, přehlédli. Archeologické nálezy konopných semen v Německu, staré nejméně 2500 let, naznačují právě tento způsob použití. Konopná semena se používají v tradiční východoevropské kuchyni již od dávných dob. Brzy na to musel tedy zákonitě objevit i extatické a halucinogenní účinky této rostliny. Díky ní mohl vstoupit do vyšších sfér bytí a není vyloučeno, že konopí tak stálo u zrodu prvotní náboženské víry. Konopí bylo již od dávných dob považováno za osobní dar bohů, za posvátný prostředek komunikace se světem duchů. Náboženské využití konopí a jeho halucinogenních účinků dosáhlo největšího významu pravděpodobně v oblastech Himálaje a tibetské náhorní plošiny. Podle tradice mahájány jedl Buddha při překonávání šesti stupňů askeze, které vedly k jeho osvícení, pouze jedno konopné semínko denně. Další velmi starý způsob využití této hospodářsky důležité rostliny byl v lidovém léčitelství a je nutno dodat, že halucinogenní vlastnosti byly často neoddělitelnou součástí léčebného procesu. První zmínky o terapeutickém použití konopí pocházejí od čínského císaře a bylinkáře Šennunga, který je před pěti tisíci lety předepisoval při léčení malárie, beri­beri, zácpy, revmatických bolestí, roztržitosti a ženských nemocí. Konopí bylo díky svým omamným vlastnostem ceněné více než ostatní léky, které měly vliv pouze na organismus nemocného: Účinků konopí se využívalo v několika různých školách hlavně indické medicíny. Bharaprakáša z 16. století popisuje konopí jako silně aromatickou látku, jež zlepšuje náladu, podporuje trávení a reguluje vyměšování žluče, a proto je předepisuje pro zvýšení chuti k jídlu, zlepšení trávení a zkrášlení hlasu. Bylinkáři však zároveň nabádali k opatrnosti a střídmosti, protože byli přesvědčeni, že nadměrné užívání konopí způsobuje sterilitu; u mužů "vysuší pramen příštích pokolení" a u žen "mléko z prsou". Pěstování konopí v Číně sahá až do mladší doby kamenné, což vede k domněnkám, že konopí původně nepochází ze střední Asie, ale spíše z Číny. Jistý taoistický kněz v 5.stol.př.n.l. píše, že věštci používají konopí a žen-šen, aby mohli putovat časem a vyjevovat budoucí události. Na základě důkazů lze předpokládat, že o halucinogenních vlastnostech konopí věděli již staří Číňané a se vší pravděpodobností jich i využívali. Dochované záznamy o mafere "plodech konopí" uvádějí, že pokud se užívá v nadbytku, navozuje "vidění démonů". Užívání konopí pro jeho halucinogenní účinky bylo v raném období nepochybně spjato s čínským šamanismem. Když však v 15. století začali do Číny pronikat první Evropané, šamanství bylo v úpadku a používání omamných rostlin postupně ochabovalo, až nakonec upadlo v zapomnění a konopí se používalo pouze jako zdroj odolného vlákna. V hinduismu, "bhang" stojí po boku samotného Šivy již od stvoření světa a je s ním neodlučně spjat. Z textu Atharva Vedy jednoznačně vyplývá, že intoxikace "posvátnou trávou Bhang" dovoluje člověku vstupovat v kontakt se Šivou. Indické védy opěvují konopí jako jeden z božských nektarů, který člověku zaručí počínaje dobrým zdravím, přes dlouhý život, zjevením bohů konče. "Dar bohů" se těšil značné oblibě zejména v lidovém léčitelství starověké Indie. Lidé věřili, že konopí oživuje mysl, prodlužuje život, zbystřuje úsudek, snižuje horečky a léčí nespavost a úplavici. Účinku konopí se využívalo v několika různých školách indické medicíny. Proslulost tohoto všeléku se rychle šířila a konopí pronikalo do nových oblastí. V Persii se konopí podle lidového vyprávění začalo používat s příchodem indických poutníků za vlády Khursu (531-579). Dnes však víme, že jeho používání bylo rozšířené již v 1.tisíciletí př.n.l. mezi Asyřany, kteří jej používali jako kadidlo. Islámská víra vystoupila proti používání hašiše hned na počátku, ale rozšíření konopí přeš Malou Asii na západ se jí zabránit nepodařilo. Již v roce 1378 se arabské úřady pokoušely konopí ze země vymýtit zavedením tvrdých postihů, avšak marně.

Konopí v Africe

Afričtí Hotentoti (Khoinové), Křováci (Sanové) a Khosové používají již dlouhá staletí konopí jako léčivý a omamný prostředek.Díky silnému vlivu islámu se konopí z Malé Asie brzy rozšířilo do Afriky, ale jeho používání nezůstalo omezeno pouze na území obývané muslimy. O rozšíření nové rostliny se podle některých domněnek přičinili také malajští otroci a konopí, kterému se v Africe říká kif nebo dagga, se brzy stalo součástí náboženského aspolečenského života domorodých kultur. V určitých částech Afriky se konopí používalo i při léčení úplavice, malárie, sněti a horeček. V afrických kmenech Khoinů a Mfengů se dodnes konopí pokládá za účinný prostředek proti hadímu uštknutí. Ženy z jihoafrického kmene Sutů kouří konopí kvůli zmírnění porodních bolestí.

Rastafariáni

Rastafariánství je dnes neodmyslitelně spjato s konopím (v jejich případě "ganjou"). Tato rostlina patří k každodennímu životu rastafariánů, je to jejich životní styl. Kořeny rastafariánského hnutí sahají do roku 1914, avšak až mnohem později proslavil toto hnutí hudební styl zvaný reggae a určité nekonvenční myšlenky, blízké např. hippies šedesátých let, jako jsou návrat k přírodě, odmítnutí hlavního společenského směru, kouření ganji. Pokud máte zájem, jsou zde další informace.

Konopí v Evropě

Řecký historik a spisovatel Herodotos popisuje v 5. stol.př.n.l. skvostné lázně výbojných, kočovných Skythů, kteří z Kavkazských hor pronikali na východ i na západ. Z Hérodotových záznamů se dovídáme, že "do země zatloukli tři tyče, neprodyšně je zakryli vlněnými houněmi a uvnitř vyhloubili malou díru, do které vložili rozpálené kameny. Na ně potom vhodili několik konopných semen čímž se vytvořil dým tak hustý, jaký není vidět ani v řeckých parních lázních. Skythové, potěšeni tímto kouřem, radostně povykovali...". Archeologům se roku 1940 ve střední Asii podařilo odkrýt zamrzlé skythské hroby, pocházející z roku 5-3stol.př.n.l., v nichž našli trojnožky, vlněné houně, pánve na žhavé uhlíky a dřevěné uhlí se zbytky konopných lístků a semen. Staří Řekové a Římané omamné vlastnosti konopí znali, nicméně není jasné, do jaké míry jich využívali. Od řeckého filosofa Démokrita se dovídáme, že Řekové konopí občas pili s vínem a myrhou a že tento nápoj navozoval jasnovidné stavy. Řecký lékař a filosof Galénos (129-199 n.l.) uvádí, že podle některých obyčejů se konopí podávalo hostům pro obveselení. Pěstěné konopí bylo předepisováno při léčení nepřeberného množství nemocí od kašle až po žloutenku, zatímco plevelným konopím se léčily uzliny a lipomy. Ve starém Řecku a Římě se konopí pro výrobu vlákna zpočátku nepěstovalo, ale již od 3. stol.př.n.l. se konopné vlákno dováželo z Galie. Římský úředník a historik Plinius Starší (23-79n.l.) popisuje způsoby přípravy a různé stupně kvality konopného vlákna. V Anglii byly nalezeny pozůstatky římských osídlení z období 140-180n.l., obsahující též zbytky konopných provazů. Není zcela jasné, jestli konopných provazů používali i Vikingové, nicméně na základě nálezů konopného pylu víme, že pěstování konopí v Anglii zaznamenalo prudký nárůst od počátku anglosaského období až po pozdní saské období a během normanského období (400-1000). Konopí se v Anglii ve větší míře začalo pěstovat až za vlády Jindřicha VIII. Během anglické námořní nadvlády, v alžbětinském období, zájem o tuto surovinu prudce vzrostl a konopí se začalo pěstovat i v britských koloniích Nového světa, nejprve roku 1606 v Kanadě a roku 1611 i ve Virginii pro potřeby námořnictva. Puritánští osídlenci je poté přivezli do Nové Anglie roku 1632. Před Americkou revolucí se konopné vlákno používalo dokonce na výrobu pracovních oděvů. Nezávisle na britském území se konopí rozšířilo také do španělských kolonií, roku 1545 do Chile a 1554 do Peru. První, kdo v Evropě popsal požívání hašiše, byl Marco Polo v cestopise "Milion". Údajně se na své pouti do Asie roku 1271 setkal se sektou assassinů (název sekty je odvozen od slova hashashin - tj. poživač hašiše). Ti slibovali mladíkům, které verbovali, posmrtný život v ráji. Přesvědčovali je údajně tím, že je nejprve omámili hašišem a pak je přenesli do překrásné zahrady plné rozkoší. Když se mladíci probudili, domnívali se, že jsou v ráji. Měli neustále na mysli sladký zážitek a ve jménu assassinů udělali prakticky cokoliv. V Evropě, bylo požívání psychotropních látek zakázáno, neboť se neslučovalo s demagogickými postoji církevních hodnostářů. Například v roce 1484 vydal Papež Inocenc VII. dekret proti arabské kultuře, v němž prohlásil konopí za falešnou svátost. V Evropě nebyl hašiš až do Napoleonova tažení do Egypta (1798) rozšířen. V zemi, kde bylo zakázáno pití alkoholu, si hašiš Napoleonovi vojáci oblíbili natolik, že Napoleonovi nezbylo, než vydat přísný zákaz jeho užívání. Z Egypta ovšem tuto drogu někteří lékaři poslali k rozboru do Francie a již v roce 1803 byla zveřejněna jeho chemická analýza. Také britští lékaři dovezli tuto drogu z Indie V roce 1844 založili francouzští spisovatelé v Paříži Le club des Hashishins. Jeho členy byli psychiatr Jacques Joseph Moreau, dále spisovatelé Théophil Gautiér, Gérard de Nerval a malíř Joseph Ferdinand Boissard, který tam přivedl Charlese Baudelaira. Členové klubu užívali hašiš, který měl rozšířit jejich vnímání a prohloubit jejich tvorbu. Baudelaire a Gautiér popsali používání hašiše v knize "Umělé ráje" (Les paradis artificiels). Baudelaire připodobnil ve své básni o hašiši tuto drogu k zrcadlu, ve kterém se odrážejí myšlenky a dojmy každého uživatele.

Konopí u nás

Konopí se u nás pěstovalo pro technické účely ve velkém množství po celou dobu existence Československa. První zmínky o zneužívání konopí se objevují ve 30. letech. Tehdy se objevilo pár případů kouření marihuany v hlavním městě. Jinak u nás zřejmě nebylo používání této drogy nijak rozšířené. Rozšíření (i když jen velmi mírné) užívání konopí se u nás odehrálo v 60. letech, přišlo společně se společenským uvolněním a i následkem zahraničních vlivů. Následná sovětská invaze a silná represe toto užívání však zatlačila zpět do pozadí - do prostředí výlučných part toxikomanů a skalních příznivců undergroundu. Čeští toxikomani byly velice vynalézaví v obstarávání semínek (např. vytříděním ptačího zobu, který k nám byl dodáván z Indie, a byl volně distribuován v maloobchodní síti). Tito pěstitelé jej poté i křížili a takto potencovali účinek, mnohdy s překvapivě dobrými výsledky. Vzhledem k užívání konopí v relativně uzavřených skupinách, byl vliv tohoto jednání na společnost minimální. Opětovný nástup u nás konopí zaznamenalo až v polovině 80. let v souvislosti s prohlubující se krizí socialistického zřízení a rozpadem jeho kontrolních systémů. Po roce 1989 u nás vznikla módní vlna zneužívání konopí. Tuzemská produkce konopí prudce narostla. Začalo se pěstovat nejen na ilegálních políčkách, ale i doma v květináčích. Objevily se nové postupy a techniky vedoucí k vyšší produkci THC v rostlinách. Již v roce 1991 se objevují v médiích zprávy jak policie ničí políčka a vede tak "veleúspěšný" boj proti drogám. V té samé době se k nám však začali dovážet drogy (nejen konopné), pro které jsme do té doby byli jen tranzitní oblastí. Právě v této době boje Policie proti konopí a dalším "měkkým" drogám se u nás rozrostlo zneužívání drog "tvrdých". Lidé zabývající se pěstováním těchto kytek, zde však stále byly a stále zlepšovali své metody. V roce 1994 patřili některé české vzorky mezi nejkvalitnější v Evropě (s obsahem THC 0,2-69,4 mg/g - normální je 5-10 mg/g). Policie registruje většinou kauzy menšího ilegálního pěstování, v jednom z případů šlo však i o osázených 500 m2. Konopí v Novém světě Konopí se sice rozšířilo do mnoha částí Nového světa, ale až na několik výjimek výrazným způsobem neproniklo do domorodých náboženských obřadů. Mezi důležité výjimky patří Tepekanové ze severozápadního Mexika, kteří konopí nazývají "Rosa Maria" a občas jej používají místo peyotlu. Výsledky nedávného etnografického výzkumu ukázaly, že Indiáni z mexických států Veracruz, Hidalgo a Puebla pořádají společné léčebné obřady, při nichž důležitou úlohu hraje právě konopí, přezdívané "sama rosa" a považované za posvátného prostředníka Panny Marie. Tento obřad sice vychází z prvků křesťanství, ale Indiáni rostlinu uctívají jako pozemské božstvo a považují ji za živou bytost, jež má nezastupitelné místo v srdci Boha.

Konopí v USA

Jak již bylo uvedeno výše, pěstovala Anglie konopí ve svých koloniích tedy i v Americe. Pěstování konopí pro Anglii zde bylo před americkou revolucí subvencováno tak, že kolem roku 1762 byli farmáři ve Virginii, kteří rostlinu nepěstovali, penalizováni. Odhaduje se, že v době americké revoluce byla polovina oděvů utkána z konopí. Pěstováním konopí se zabývali i prezidenti USA George Washington a Thomas Jefferson. Přestože se konopí pro textilní účely v Severní Americe pěstovalo na rozsáhlých plochách, zájem o něj jako o drogu nebyl nijak veliký, takže tato droga nebyla chápána jako nebezpečná. Během války za nezávislost, kdy se Kentucky a Ohio otvíraly osídlení, byly v obou těchto státech obrovské plochy vyhrazeny pěstování konopí na vlákno nebo pro výrobu látek, provazů, vlajek, oltářních pokrývek, vaků na potraviny a jemného papíru. S koncem války za nezávislost přišel i pokles zájmu o konopí jako hospodářskou plodinu. Zrušením otroctví se snížil počet pracovních sil na konopných farmách a vynález odzrňovacího stroje postavil bavlnu do ekonomicky výhodnějšího postavení před lnem a konopím. Rekreační konzumace konopí se mezi Američany poprvé objevila kolem roku 1910 v New Orleansu a několika pohraničních městech, kam s sebou marihuanové cigarety přinesli mexičtí dělníci. (Ve střední části Jižní Ameriky a v karibské oblasti byly v té době používány už půl století). Marihuana se mezi strážci hranic a na řekách rychle uchytila jako levná náhražka alkoholu a během pěti let se užívání rozšířilo po toku Mississippi až do údolí Ohia. Odtud konopí pokračovalo směrem na východ, až do New Yorku. V souvislosti se schválením osmnáctého doplňku ústavy o zákazu prodeje alkoholu v zemi zájem o opojné účinky konopí neustále stoupal.

Boj USA proti konopí po r. 1930

Velmi důležitý je pro tuto historii rok 1930, kdy ministr financí Andrew W. Mellon jmenoval manžela své neteře hlavním komisařem nově vytvořeného U.S. Narcotics Bureau (Oddělení pro narkotika). Harry J. Anslinger pak na tomto postu vládl po tři desetiletí. Přestože se Anslinger při nástupu do funkce nijak významně o marihuanu nezajímal, brzy se stal výjimečně posedlý "zlem", pocházejícím z této rostliny, jejíž květy a listy považoval za skvrnu na tváři lidské rasy. Strach z neznámé látky v té době už zachvátil především státy na Jihozápadě, kde ji užívali hlavně černoši a Mexičané. Zákaz užívání pro jiné než léčebné účely byl uzákoněn v Kalifornii (1915), Texasu (1919), Louisianě (1924) a New Yorku (1927). V polovině 30. let udělal Anslinger co mohl, aby strach vystupňoval v hysterii. Využil své novinářské minulosti a přišel nejdříve s bombasticky a úsečně napsaným článkem "Marihuana - vrah mládeže", aby pak ve stejném duchu navázal sérií statí a knih, poukazujících na hrůzy, skryté za konzumací konopí: vraždy, sebevraždy, školáky sváděné "přátelskými cizinci". (Většina z jeho příkladů byla později samozřejmě vyvrácena.) Jakmile se Anslinger vydal na své tažení, přestal projevovat jakýkoli zájem o jiné zprávy o droze než ty, které se daly zařadit do jeho katalogu ohavností s názvem "Droga zabiják". Prohlašoval o konopí, že je to "silné narkotikum, z něhož přímo čiší Vražda! Šílenství! Smrt!". Noviny ho milovaly. V r.1937 byla ve čtyřiceti šesti ze čtyřiceti osmi států Unie marihuana zakázána. Anslinger se musel vzdát svých původních nadějí na federální prohibici, protože dokonce ani on sám si nebyl jist, zda by takový zákon odpovídal ústavě. Kdosi navrhl, aby vláda zavedla jakousi "daň z prodeje", kterou by vybíralo ministerstvo financí. Neplacení daně by podléhalo trestnímu stíhání. V následujících rozpravách Kongresu začalo Oddělení pro narkotika prosazovat tvrdou linii. Anslinger se před členy zákonodárného sboru dokonce nechal slyšet, že "kouříte-li marihuanu, jste na nejlepší cestě zabít svého bratra". V průběhu celého jednání pouze jediný člověk vystoupil se zásadní námitkou proti Anslingerovu návrhu. Dr. William Woodward, právní poradce při American Medical Association, namítal, že konopí v léčebných preparátech nikdy zneužíváno nebylo a navrhované zákonné úpravy způsobí lékařům značné obtíže. Byl briskně umlčen. Zákon Marihuana Tax Act vešel v platnost v srpnu 1937. Vedle stanovení daňových povinností klasifikoval také zákon konopí jako narkotikum. Nové tresty za konzumaci nebo distribuci se při prvním přestoupení pohybovaly v roz­mezí od pěti do deseti let, při dalším od deseti do čtyřiceti let. Daň byla u registrovaných osob, považovaných za legitimní konzumenty, stanovena na 1 dolar za unci; při "nelegitimních transakcích" to bylo 100 dolarů. Dovoz semen na olej byl nepřípustný, protože se z nich dala vypěstovat tato“zákeřná“ rostlina. Jedinou povolenou výjimku představovala steri­lizovaná semena v ptačím zobu, kterého se v té době produkovalo přes milion liber ročně. Představitelé tohoto odvětví obchodu totiž trvali na tom, že ptáci bez semen konopí nebudou zpívat. Oddělení narkotik původně chtělo vytvořit zvláštní ustanovení pro případ léčebného užívání, ale nikdy k tomu nedošlo. V té době distribuovaly farmaceutické společnosti dvacet osm různých konopných preparátů. Balíčky s marihuanovými cigaretami se prodávaly například jako lék na astma. Nový zákon všechny tyto produkty zrušil a v r.1941 byla droga vyřazena i z amerického seznamu léčiv - téměř po století rozšířeného užívání. Jako další krok Anslinger zaměřil své úsilí na vymýcení rostliny ze všech koutů země. V r. 1937 bylo pěstování konopí v USA vyhrazeno více než 10 000 akrů země. Rostlina byla odolná, ochotně pronikala na sousední pozemky a silně tak Anslingerovy snahy kontrolovat její přirozené šíření ztěžovala. Když Japonci obsadili Manilu a vládě se začalo nedostávat provazů, musel jít Anslinger stranou. V rámci intenzivního programu bylo v roce 1943 v půl tuctu států na středozápadě osázeno 146000 akrů země. Ministerstvo zemědělství přišlo s propagačním filmem, nazvaným Hemp for Victory (Konopím k vítězství), ten musely shlédnout všichni farmáři a podpisem potvrdit, že ho viděli. Navíc byla vydána brožura o pěstování konopí, kterou každý farmář obdržel. Přes pozdější horlivé úsilí v druhé vlně mýcení se zachovaly menší ostrůvky konopí v Indianě, Illinois, Wisconsinu, Iowě, Kentucky i jinde. Odrůdy, pěstované na vlákna, však obsahovaly jen málo pryskyřice. Až do 60. let pak nebyla marihuana v USA na pryskyřici pěstována vůbec. V roce 1943 usměrnil Anslinger svou aktivitu náhradním směrem, na kampaň proti jazzovým hudebníkům, kouřícím marihuanu. Od Kongresu dostával jakoukoli finanční podporu, o niž jen požádal. Je možné, že se mu tak dařilo i díky jistým úsluhám, které prokazoval: v r.1978 odhalila novinářka Maxine Cheshire­ová z listu Capitol Hill závislost senátora Josepha McCarthyho na morfiu, které pravidelně dostával z lékárny poblíž Bílého domu na předpisy od Anslingera. Po odchodu z Oddělení pro narkotika stanul neúnavný důchodce Anslinger v čele americké delegace u Spojených národů, aby s drogami bojoval i na mezinárodní půdě. V roce 1961 se mu v této funkci podařilo donutit šedesát států k podpisu "Uniform Drug Convention" (Jednotné drogové konvence), zavazující strany, že v pruběhu dvaceti pěti let skončí s užíváním konopí. Státy, které podepsaly, měly nicméně možnost na požádání odstoupit. V r. 1970 byl Anslingerův zákon o "dani z prodeje" prohlášen Nejvyšším soudem za protiústavní. 60. léta 20. století V 60. letech nastal v Americe zlom a marihuanu začali kouřit rockoví a folkoví hudebníci, básníci (např. Allen Ginsberg) a spisovatelé (Jack Kerouac), kteří na ni také činili narážky ve svých textech. V polovině šedesátých let se v USA začalo s konopím experimentovat ve všech vrstvách společnosti. V té době tam dokonce vycházelo periodikum "Marijuana Review". Kouření marihuany se v šedesátých letech prosadilo především u hnuti hippies. V r. 1973 dokonce stát Oregon, jako první, minimalizoval tresty za držení malých dávek konopí. Součastnost v západním světě Západní svět, USA a Evropa, se v poslední době potýká s prudkým nárůstem obliby omamných účinků konopí, což způsobuje nemalé obavy mezi zákonodárci a policií a vyvolává značné sociální a zdravotní problémy. Ve společnosti dosud chybí jakákoliv názorová jednota, na jejímž základě by bylo možné charakterizovat závažnost těchto problémů, nebo dokonce navrhnout způsob jejich řešení. Současný vývoj ukazuje, že názorové proudy se dělí do dvou směrů: první z nich tvrdí, že používání konopí představuje obrovské sociální, morální a zdravotní nebezpečí, které musí být bezpodmínečně vymýceno; druhá skupina zastává názor, že jde pouze o neškodnou zábavu, jež by měla být legalizována. Na vyjasnění všech spletitých otázek týkajících se používání této odvěké drogy si budeme muset zřejmě nějaký čas počkat. Pochopíme-li historii a postoj domorodých lidí, kterým se konopí stalo nedílnou součástí života, může to napomoci i při řešení tohoto problému v naší moderní společnosti. Musíme pečlivě uvážit, jakou úlohu konopí hrálo v dávné lidské historii, a ze získaných poznatků uvážlivě rozhodnout, co z toho plyne pro náš městský, industrializovaný život, a tedy zda by používání konopí mělo podléhat rozumné kontrole, nebo by mělo být povoleno široké veřejnosti. Další oddalování tohoto kroku nic neřeší, protože konopí nás v našem životě bude doprovázet dál a dál.

Účinné látky

Množství a zastoupení cannabionidů má zásadní význam na to, jaké vlastnosti bude mít rostlina z hlediska psychoaktivních účinků, tedy jakou bude mít "potenci". Tímto pojmem je postihována pro pěstitele marihuany nejdůležitější vlastnost rostliny, její psychotropní "síla". Žádoucí je samozřejmě rostlina o vysoké potenci. V následujícím přehledu je uvedeno několik hlavních látek této skupiny, které se vyskytují v pryskyřičné, živičné látce, produkované rostlinou:

Delta-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC)

Obvykle stačí uvádět jako tetrahydrocannabinol, dále pod zkratkou THC (v literatuře bývá někdy uváděn název s jiným systémem číslování-delta1-trans-tetrahydrocannabinol). Je to hlavní účinná halucinogenní složka marihuany. Odhadem prý 70-100% pčinků pochází z této látky. Vyskytuje se prakticky ve všech odrůdách a kultivarech - ovšem v různém množství, od stop až po téměř 95% ze všech obsažených cannabiniodů. Velmi pečlivě připravená droga může mít až 12%. THC v sučšině (po odstaranění semen a stonků) obvykle ovšem podstatně méně. Obsah v hodnotě 1% bývá považován za minimální, aby bylo možno hovořit o ještě dostatečně potentní rostlině. THC obvykle zahrnuje i delta-8-trans-THC (podle jiného číslování též delta6-trans-THC), pravděpodobně s mírně nižšími účinky, ale tés s podstatně nižším obsahem oproti delta 9-trans-THC, což je důvod, proč není obvykle nutno mezi nimi rozlišovat.

 

Cannabidiol (CBD)

Taktéž sa vyskytuje téměř ve všech odrůdách, opět od téměř nulových hodnot po zhruba 95% přítomných cannabinoidů. Nemá však psychoaktivní účinky, ačkoliv projegvuje jisté sedativní, analgetické a také antibiotické vlastnosti. Ukazuje se, že CBD má tlumivé účinky a působí proti povzbudivým efektům THC. Posouvá také počátek působení marihuany, naproti tomu může její vliv až dvakrát prodloužit. Názory na ovlivnění vlastního průběhu opojení se liší. Nicméně popis ""noc-outu""snivých či melancholických nálad je ve spojení s činky "trávy" s patřičným podílem CBD a THC opakovaný. Při nízkém obsahu THC a vysokém CBD se hovoří pouze o útlumu a pocitu slabosti až otupělosti mysli i těla. CBD je bioprekurzorem tetrahydrocannabinolu, tzn. Že při biosyntéze v buňkách rostlin je CBD mezistupněm při tvorbě THC. Každého teď jistě napadne, zda lze ovlivěněním prostředí při pěstování nebo umělým zásahem při zpracování hotové, sklizené produkce tuto reakci ovlivnit a získat rostlinný materiál s vysokým obsahem žádoucího THC na úkor mezistupně CBD. Již na tomto místě lze v předstihu konstatovat, že ano: správným načasováním žňových prací se dosáhně optimálního obsahu THC ve sklizené Cannabis a i v marihuanových produktech lze uměle vyvolat reakci, tzv. izomerizaci, při níž se CBD transformuje na delta-9-THC, resp. delta-8-THC.

Cannabinol (CBN)

CBN je degradačním (oxidačním) produktem THC, není tedy produkován rostlinou a přirozeně se v pryskyřici nevyskytuje. Čerstvé vzorky marihuany ho obsahují minimálně, ale "školení", špatné skladování a také výroba hašiše může způsobit, že značná část nebo i většina THC zoxiduje. Čisté formy CBN mají nanejvýše 10% psychoaktivity THC. Ačkoliv se zdá, že některé účinky opojení ovlivňuje a vyvolává podobně jako CBD, je zřejmě tento efekt slabý. Pravděpodobně ale souvisí s účinky na ztrátu orientace. Vyvolává tak pocit závratě "zdrogování" a vnitřní rozpolcenosti, nikoliv však high. Při vysokém obsahu CBN se účinky mohou projevit rychle , avšak bez pocitu dosažení vrcholu a následně s pocity ospalosti a únavy. Vysoký obsah CBN je tedy v produkci nežádoucí, neboť představuje ztrátu třeba až 90% svého prekurzoru THC.

Tetrahydrocannabivarin (THCV)

THCV je propyl-derivát THC. Na aromatický kruh obvykle navázaný pentyl s pěti uhlíky je nahrazen propylovým řetězcem o třech uhlíkových atomech. Tyto propylové cannabinoidy byly identifikovány v několika druzích původem z jihovýchodní a střední Asie a z Afriky. Bylo zde prokázáno kolem 50 % THCV z celkového obsahu přítomných cannabinoidů. Údajů o jejich působení na člověka je málo, ale podle pokusů se zvířaty se zdá, že účinkují rychleji a dříve odezní než THC. Pokud není uvedeno jinak, suma THC zahrnuje delta -9-i delta -8-THC a také THCV.

Cannabichromem, (CBC)

CBC je další z významných cannabinoidů, ačkoliv se nachází v nižších koncentracích než CBD či THC. Dříve se předpokládalo, že jde o minoritní nepodstatnou složku přesnější měření pak ukázala, že tato látka byla zahrnuta do hodnoty CBD. Nicméně její obsah je raletivně k THC a CBD nízký, pravděpodobně nepřesahuje 20% celkových cannabinoidů. Předpokládá se, že nemá psychotropní účinky na člověka. Avšak jeho přítomnost v rostlinách údajně vysoce potentních vedla k podezření na jeho synergické účinky s THC, to znamená, že jeho přítomnost umocňuje působení THC. Údajů o této složce cannabinoidů je zatím velice málo.

Účinky

Psychoaktivné efekty závisia od zpôsobu prípravy, genetiky rastliny, skúsenosti konzumenta, veľkosti dávky, spôsobu aplikácie a od samotného jedinca. Pri fajčení sa účinky začínajú prejavovať ihneď alebo po pár minutách a trvajú 1-3 hodiny. Pri peroálnom užití sa začínajú prejavovať najskôr po pol hodine a účinky narastajú a môžu trvať aj 10h. Pri tomto spôsobe užita je možné dosiahnúť veľmi silné a intenzívne stavy, vzhľadom na spôsobe prípravy, kvalite a množstve využitej marihuany.

Typické účinky sú: poruchy vnímania, bezdôvodný smiech a dobrá nálada sú takmer pravidlom, zvýšenie kvality zmyslových orgánov (predovšetkým sluch a chuť), typickým je aj zmena vnímania času a okolia. Pod vplyvom marihuany môže byť človek veselý, plný energie s chuťou niečo robiť, tvoriť alebo naopak unavený a nerobiť nič. To závisí od jedinca, veľkosti dávky a predovšetkým aj odrody marihuany. Konope indica má vlastnosti viac sedatívne a conope sativa viac energické. Pri vyššej intoxikácii a neskúsnenosti intoxikovaného sú možné zrakové, sluchové halucinácie, možný aj panický strach. Pri ťažkej otrave je možné odpadnutie alebo hlboký spánok, vracanie. Tieto stavy nie sú príjemné ale rýchlo sa z nich človek dostane. Smrť, ani iné následky predávkovaním nehrozia, ostane vám len spomienka na nie príjemnú skúsenosť.

Konope a madicína:

Liečebné účinky cannabisu sú ľudstvu známe už tisícročia. Vôbec prvým národom ,ktorý ich začal používať boli starí Číňania. Najstarší dokument hovoriaci o cannabise ako o liečivej byline pochádza z obdobia okolo roku 2300 pred naším letopočtom keď v Číne vládol cisár Sen Nung, ktorý predpisoval samičie konope (chu-ma) k liečeniu veľa chorôb (napríklad k zápche, malárie,reume). V Indii sa vo veľkom používalo konope indické (cannabis indica) ako jadna z ingrediencií rôzných bylinných a minerálnych zmesí, ktoré boli používané ako afrodisiakum a k liečeniu desiatok chorôb ako napríklad epilepsia, zápcha, horúčka atď.. Konope bolo známe i vstredovekom Grécku - lekár Pedacius Dioscorides o ňom napísal, že zmierňuje pôrod, pomáha pri bolestiach uší a ukľudňuje zápchy. V Európskej medicíne nemá konope až takú dlhodobú históriu. Zmienky o jej blahodárnych účinkoch boli nájdené v stredovekých herbároch Williama Tunera a Nicholasa Culpeppera. Ten vo svojích dielach napísal, že cannabis mimo iného zmierňuje bolesti brucha a zastavuje krvácanie. Veľký rozmach zaznamenala konopná madicína v Európe ku koncu 19. storočia. O jej rozšírenie sa zaslúžil kalkatský profesor chémie William O`Shanghnessy, ktorý podal detailný popis intoxikácie a účinkov THC. Europskí farmaceuti začiatkom 20. storočia zistili, že konope priamo lieči, alebo zmierňuje symptómy alkoholizmu, uplavice, mygrény, otravy krvy, lepry a veľa ďalších. V tomto období bolo konope podrobené veľa štúdií a testom. Podľa klinických experimentov konope zlepšuje nočné videnie a znižujze vnútroočný tlak, čím zmierňuje účinky zeleného zákalu. Behom dlhoročných výzkumov bolo postupne dokázané, že konope pomáha pri:

 • dýchacích problémoch
  THC spôsobuje rozšírenie priedušiek (bronchiálna diletácia). Naviac bolo dokázané, že potlačuje kašeľ.
 • chemoterapii
  Pacienti s rakovinou podstupujúci chemoterapiu často trpia žalúdočnými problémami - konope potlačí nevoľnosť až u 80% z nich.
 • rakovine
  Bolo zistené, že cannabinoidy výrazne spomaľujú rast zhubných nádorov. Naviac nemajú vedľajšie účinky, ako iné spôsoby liečby.
 • skleróze multiplex
  Skleróza Multiplex je zákerná choroba, pri ktorej si vlastný imunitný systém začne požierať nervovové bunky. Pri tejto chorobe marihuana pomáha spomaliť tento dej.
 • artritíde
  Obklady z koreňa cannabis pomáha pri bolestiach kĺbov.
 • alkohole a závislosti na tvrdé drogy
  Pokiaľ je marihuana ako alternatíva alkoholu a tvrdých drog, môže závislých zbaviť závislosti. Sama pri tom nie je návyková. Napríklad v Kostarike, kde sa konope bežne fajči, je menej alkoholikov ako inde.
 • bolestiach
  THC pôsobí ako analgetikum. Pri kombinácii s morfínom sa účinok tohto opiátu mnohonásobne zvyšuje, takže stačí menšie množstvo tejto nebezpečnej drogy.
 • nespavosti
  Podla anglického lekára J.Reynoldsa neexistuje proti nespavosti lepší liek.
 • oparoch
  THC sa viaže na oparové vírusi a deaktivuje ich.
 • depresii
  Účinné látky marihuany majú silne euforizujúce účinky. Na rozdiel napríklad od alkoholu nehrozí závislosti ani iné poškodenie fyzického a psychického zdravia.
Ako vidíte využitie konope v medicíne je mnohostranné . I napriek tomu nie je, až na niektoré výnimky v západnych štátoch, ako liečivo využívané.

Využiteľnosť konope:
hore

 

 • Lode 90 % lodných plachiet od 5. storočia p. n. l. do konca 19. storočia sa vyrábalo z konopy. Zo stoniek sa vyrábali prakticky všetky laná, siete, vlajky, atď. Uniformy námorníkov vrátane nití, ktorými boli zošité, dokonca aj topánky boli vyrobené z konope. Z konopného papieru boli lodné grafy, mapy, denníky a biblie.

   

 • Látky a tkaniny 80 % všetkých tkanín a látok na odevy, stany, prádlo, pokrývky, závesy, prešívané deky, posteľnú bielizeň, ručníky, plienky atď. boli vyrábané z konopných vlákien do 20-tych rokov 19. storočia. Našim predkom boli známe fakty, že konope je jemnejšie, teplejšie, viac absorbujúce vodu, 3 x pevnejšie a mnoho krát trvanlivejšie ako bavlna. 50 % všetkých chemikálií používaných v poľnohospodárstve sa používa na pestovanie bavlny. Konope nepotrebuje žiadne chemikálie.

   

 • Papier 75 až 90 % svetovej produkcie papieru bolo vyrábaných z konope až do roku 1883. Tento papier sa používal na knihy, biblie, mapy, peniaze, akcie, cenné papiere, noviny atď. Konopný papier je 50 až 100 x trvanlivejší a výroba bola 100 x lacnejšia a jednoduhšia ako rôzne preparáty papyrusu.

   

 • Laná a povrazy 70 až 90 % všetkých lán a povrazov bolo vyrábaných z konope až do roku 1937.

   

 • Maliarske plátna Konope je v tomto smere pokladané za perfektný archívny materiál. Na takéto plátna maľoval Rembrand, Van Gogh, Gainsborough, a ďalší maliari. Ich diela nám zostali zachované práve vďaka tomu, že konopné plátno je odolné voči teplu, plesni, hmyzu a nepoškodzuje sa svetlom.

   

 • Farby a laky Tisícky rokov boli dobré farby a laky vyrábané z konopného alebo ľanového semenného oleja. K nahradeniu za syntetické petrochemické oleje prišlo až v prvej tretine 20. storočia lobingom firmy DuPont.

   

 • Olej na svietenie Konopný olej bol najpoužívanejším olejom na svietenie až do roku 1800. V 19. storočí ho predbehol veľryby olej.

   

 • Biomasová energia Schopnosť konope pri obnove biomasy (buničinového potenciálu) je 4 x väčšia ako u kukurice, cukrovej repy, stromov atď.

  Vytvořená biomasa dosahuje hodnot 50-60 tun zelené (což je až 10 tun suché) hmoty z hektaru. Je z ní možno získat až 190 GJ energie, což znamená, že je dvakrát výhřevnější než hnědé uhlí při nižším obsahu popelovin. Celulózu a hemicelulózu ve dřeni lze přeměnit na alkoholová paliva (dále i na metanol, etanol a plynný metan). Také olej ze semen lze zpracovat na motorové palivo (k vytápění, na vaření, páleni v lampách, k pohonu motoru). Tato paliva mají téměř nulový obsah síry a znečisťujících látek, které jsou jinak běžné v ropě a tak při jejich spalování není poškozováno životní prostředí.

   

 • Medicína Konopné extrakty boli najmenej 3000 rokov najpoužívanejšími liekmi na svete pre väčšinu ľudských ochorení. Ako účinný liek sa osvedčilo konope pri únave, záchvatoch kašla, reumatizme, astme, delíriu tremens, bolestiach hlavy, kŕčoch, depresiách, bolestivej menštruácii, zelenom zákale, epilepsii, herpesov, infekcií a pod.

   

 • Jedlé oleje a bielkoviny Konopné semená sú jedny z najjemnejších, najkopletnejších a najvhodnejších rastlinných bielkovín pre človeka. Zo zmesí vtáčieho zobu vtáci ako prvé vyzobú konopné semená.

   

 • Stavebné materiály Pri výrobe lepenky, drevotriesky, betónové panely, plastové vodovodné potrubie, omietky, podlahy, tehly, tvárnice, OSB dosky, preglejky, kompotizy.. Konope vyprodukuje 4,1 x viac buničiny ako stromy na takej istej rozlohe. Ako stavebný materiál sa vyznačuje skvelými tepelnými a zvukovými izolačnými schopnosťami.

   

Zdroj: Spiknutí proti konpí aneb císař nemá šaty - Jack Herer

 

 • Kozmetika
  Balzamy na pery, kondicionéry, masážne oleje, masti, parfumy, pleťové masky, telové mydlá, telové a vlasové šampóny atď.

   

 • Energetika
  Peletky, motorové palivá, brikety

  Základné výhody brikiet z energetického konope sú výhodné pre všetky druhy kachlí a kotlov.
  Vysoká výhrevnosť 17,5 MJ/kg
  Dlhá doba horenia a vyžarovania tepla
  Minimálne množstvo popola (5,97%), ktorý je zároveň vynikajúcim hnojivom
  čistota pri manipulácii s týmto palivom a len nepatrné zanášanie komínov, kachlí a kotlov

   

 • Farmaceutický priemysel
  - lieky, liečivé maste

   

 • Chemický priemysel
  - farby, laky, mydlá, oleje

   

 • Potravinársky priemysel
  - Cestoviny, likéry, margarín, bonbony, keksy, oleje, rastlinné biekoviny, múka, nápoje, chlieb, mlieko, čokoláda, pivo

Škodlivosť
hore

 

 • Marihuana vede ke zhoršenému přesunu materiálu z krátkodobé do dlouhodobé paměti, zhoršuje se i odhad času.
 • Vzácné nejsou ani úzkostné stavy a deprese. K dalším rizikům patří toxické psychózy přetrvávající i po intoxikaci. U dlouhodobého zneužívání přicházejí amotivační syndromy, tedy ztráta zájmu o jiné věci nežli o drogu.
 • Popsány jsou také poruchy paměti, horší pohybová koordinace, zpomaluje se životní rytmus a prodlužuje se reakční čas i tehdy, jestliže droga nebyla požita.
 • Po marihuaně je popsán i odvykací syndrom, charakterizovaný poruchami spánku a chutí k jídlu, podrážděností, neklidem, třesem, pocením, nevolnostmi a někdy i křečemi.
 • Marihuana může vyvolat neplodnost u muže. Marihuanový kouř působí nepříznivě na dýchací cesty a zhoršuje imunitní funkce, tedy oslabuje odolnost vůči nemocem a nádorům zejména v oblasti dýchacích cest. Zneužívání marihuany v těhotenství zvyšuje riziko poškození plodu a zvyšuje úmrtnost novorozenců. Děti takových matek mají nižší porodní váhu a častěji se u nich vyskytuje leukémie. Marihuana zrychluje srdeční frekvenci, může působit poruchy srdečního rytmu, a tedy ohrozit lidi s nemocným srdcem. Zanedbatelné není ani oslabení imunitního systému u chronických kuřáků marihuany, tedy náchylnost k nejrůznějším nemocem. Tito lidé mají také nižší tělesnou výkonnost.

Zdroj: Návykové látky - Romantické období končí, autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc, Praha

 

Popis
Joint (85 mm)
Cigareta (85 mm)
Průměrná váha, mg 1115 1110
Vlhkost, % 10,3 11,1
Spalování, mg/s 0,88 0,80
Počet šluků 10,7 11,1


Složení kouře
Joint (85 mm) Cigareta (85 mm)
Oxid uhelnatý, % 3,99 4,58
Oxid uhelnatý, mg 17,6 20,2
Oxid uhličitý, % 8,27 9,38
Oxid uhličitý, mg 57,3 65,0
Amoniak, mg 228,0 199,0
HCN, mg 532,0 498,0
Cyanoid (CN)2, mg 19,0 20,0
Isopren, mg 83,0 310,0
Acetaldehyd, mg 1200 980
Aceton, mg 443,0 578,0
Acrolein, mg 92,0 85,0
Acetonitril, mg 132,0 123,0
Benzen, mg 76,0 67,0
Toluen, mg 112,0 108,0
Vinyl chlorid, mg* 5,4 12,4
Dimethylnitrosamin, mg* 75,0 84,0
Methylethylnitrosamin, mg* 27,0 30,0
pH, třetí šluk 6,56 6,14
pH, pátý šluk 6,57 6,15
pH, sedmý šluk 6,58 6,14
pH, devátý šluk 6,56 6,10
pH, desátý šluk 6,58 6,02


Jednotlivé složky
Joint (85 mm) Cigareta (85 mm)
Fenol, mg 76,8 138,5
o-Cresol, mg 17,9 24
m- a p-Cresol, mg 54,4 65,0
Dimethylfenol, mg 6,8 14,4
Catechol, mg 188,0 328,0
Cannabidiol, mg 190,0 -
THC, mg 820,0 -
Cannabinol, mg 190,0 -
Nicotine, mg - 2850
N-Nitrosonornicotine, hg* - 390,0
Naftalen, mg 3,0 1,2
1-Methylnaftalen, mg 6,1 3,65
2-Methylnaftalen, mg 3,6 1,4
Benz(a)anthracen, hg* 75,0 43,0
Benzo(a)pyren, hg* 31,0 21,1
Vydal British Medical Association v publikaci Therapeutic uses of cannabis

* Rakovinotvorná látka. Zeleně jsou označeny vyšší hodnoty Červeně jsou označeny vyšší hodnoty rakovinotvorných látek.

RAST:

Konope siaté (conope sativa) vyrastá do výšky 2 - 3 m, konope indické (conope indica) je menšie, asi tak 1 m.   (odrody konope si môžete pozrieť v časti FOTOGALERIA)
Ako Konope dorastá, v rastline je viac a viac THC. Najviac THC je v šiškách samičích rastlín.

© Rastafa programming & webdesign

 

Joint vs. cigareta
Žádné komentáře